- Nước Việt Nam phải được độc lập. Trong đó một thể chế dân chủ pháp quyền phải được thiết lập và kiện toàn.

 

- Nước Việt Nam phải được kiến thiết qui mô. Trong đó kiến thiết một đô thị quốc tế và bảo vệ môi sinh phải được chú trọng.

 

- Nước Việt Nam phải được phát triển chính đáng. Trong đó nền giáo dục phải được ưu tiên hàng đầu.

 

- Nước Việt Nam phải được phú cường. Trong đó quyền tư doanh và chiến lược giao thương toàn cầu phải được chính sách hóa.

 

- Nhân dân là nền tảng, nhân dân là sức mạnh và nhân dân là tương lai của Ðảng.

 

- Nhân dân phải được ấm no, tự do, bình đẳng.

 

- Nhân dân phải có cơ hội tiến thân, thành đạt.

 

- Chấm dứt tình trạng nhân dân sống trong lo sợ bị áp bức, cướp bóc.

 

- Chấm dứt mọi bất công xã hội.

 

- Chấm dứt tệ quan liêu, tiêu cực trong cơ cấu chính phủ.

 

- Triệt để ngăn chận và đẩy lui mọi tệ đoan xã hội.

 

- Nghiêm trị mọi phần tử tham nhũng, phá hoại quốc gia.