Lịch sử chúng ta qua bao thời đại đến hôm nay, Việt Nam vẫn còn là một quốc gia thiếu sinh động, kém mở mang, người dân vẫn phải tiếp tục chịu đựng

Tham nhũng trong chính quyền cộng sản đang là một quốc nạn, phải giải trừ. Hiện tại, thực trạng của Việt Nam đang đòi hỏi: một chính phủ mới - chân chính, dân chủ.

 

Trước sự kiện hệ trọng đó, Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng đã thành lập và kể từ nay, chúng ta có thể suy tư lạc quan về tương lai của đất nước.

 

Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng có mục đích chính đáng và đường lối thiết thực. Với một kế hoạch rộng lớn và tổ chức một cách kỹ lưỡng, Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng muốn tạo cơ hội cho người dân Việt Nam được một đời sống thật sự ấm no và hạnh phúc. Ðồng thời, với chủ trương vận dụng mọi tiềm năng của đất nước cho công cuộc canh tân, kiến thiết và phát triển, Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng sẽ dẫn đưa Việt Nam vào một thế giới sáng lạn và hào hùng.

 

Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng đang thiết lập, mở rộng cơ sở hoạt động trên toàn quốc và nhiều nơi trên thế giới. Chủ trương và đường lối của Ðảng đang được phát huy một cách sâu đậm đến mọi người dân Việt Nam. Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng tin rằng bạo quyền, phong kiến và cực đoan là ba vấn nạn lớn trong xã hội chúng ta đã đến lúc phải chấm dứt. Và cũng đã đến lúc, tự do, dân chủ và nhân quyền phải được nẩy sinh tại Việt Nam.

 

Sinh hoạt chính trị là một quyền sống của con người phải được tôn trọng. Hơn nữa, nếu công bằng và đạo đức là nền tảng xã hội, thì không có một lý do chính đáng nào để đảng cộng sản được độc quyền lãnh đạo tại Việt Nam. Và cũng không một lý do gì chính đáng để bất cứ một quyền lực nào được quyền cấm cản Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng hoạt động.

 

Chúng ta phải mạnh dạn lên đường để dựng lên một Việt Nam mới, để mở ra con đường tự do và no ấm cho toàn dân. Ðây là lúc rất chính đáng cho chúng ta được thể hiện lòng ái quốc. Với cùng một lý tưởng, cùng nhau chúng ta đáp ứng nguyện vọng của dân tộc, khai thông những bế tắc của xã hội hôm nay và chuẩn bị đưa đất nước bước vào một vận hội mới.

 

Là thế hệ lãnh đạo mới, Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng sẽ kiến tạo một Việt Nam đầy sức sống trong tự do, bình đẳng. Với đường lối lãnh đạo mạnh, cùng với toàn dân, Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng sẽ xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, đầy mầu sắc và tình dân tộc.

 

Thế kỷ hai mươi với nhiều khó khổ và chịu đựng, đã kết thúc! Thế kỷ XXI, phải là một thế kỷ của hòa bình, xây dựng và phát triển. Hãy cùng nhau chúng ta chung bước vào cuộc hành trình đầy sôi nổi và trọng đại này.