Là một chính Ðảng chính thống, Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng muốn được nhân dân hậu thuẫn và tín nhiệm để đường lối của Ðảng được thành tựu. Sau đây là ba mục tiêu chính của Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng, một cách tổng quát:

 

1. ỔN ÐỊNH CHÍNH TRỊ

  • Hữu hiệu hóa hệ thống chính quyền.

  • Tiêu chuẩn hóa hệ thống chính trị đa đảng, đa nguyên.

  • Thể chế hóa quyền công dân trong xã hội dân sự.

2. PHÁT TRIỂN KINH TẾ

  • Tư hữu hóa tối đa nền kinh tế quốc gia.

  • Hiện đại hóa hạ tầng cơ sở.

  • Giảm thiểu hóa nạn thất nghiệp và nạn lạm phát.

3. LÀNH MẠNH HOÁ XÃ HỘI

  • Cập nhật hóa toàn bộ hệ thống giáo dục.

  • Tu chỉnh hệ thống pháp luật quốc gia dựa trên nguyên tắc bình đẳng và vì lợi ích chung của nhân dân.

  • Tiêu chuẩn hóa vấn đề môi sinh, y tế và an sinh xã hội.