Những nền tảng căn bản sau đây phải được chia xẻ sâu rộng. Chúng ta phải luôn luôn tôn trọng và thi hành những trọng đề này. Ðây là nguyên tắc chung cho một đất nước có tự do, công bằng và phát triển.

 

1. ÐỘC LẬP

  • Phải tự chủ - vấn đề của người Việt Nam phải được giải quyết bởi người Việt Nam.

  • Phải tự lực - không ỷ lại, không để bị thua kém.

  • Phải tự cường - có tinh thần cầu tiến, có sáng kiến.

2. BÌNH ÐẲNG

  • Mọi người đều có cơ hội phát triển tiềm năng của mình.

  • Không phân biệt giai cấp hay phân chia thành phần xã hội. 

  • Không có chính sách ưu đãi hay chế độ kỳ thị trong xã hội.

3. HỮU HIỆU

  • Biết tổ chức và điều hành công việc.

  • Tránh lạm dụng, lãng phí dưới mọi hình thức.

  • Ý thức trách nhiệm, vai trò và vị trí trong tổ chức.