Đảng Nhân Dân Hành Động > Trang chủ > Nhiệm vụ đảng viên

Lịch sử chúng ta qua bao thời đại đến hôm nay, Việt Nam vẫn còn là một quốc gia thiếu sinh động, xã hội kém mở mang, người dân vẫn nghèo khổ chưa có cơ hội thành đạt.

 

Trước bối cảnh lịch sử đó, Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng đã thành lập, và kể từ nay chúng ta có thể suy tư lạc quan về tương lai của đất nước. Cùng nhau, chúng ta khai thông những bế tắc của xã hội hôm nay và chuẩn bị đưa đất nước chúng ta bước vào một thời đại mới.

 

Là thế hệ lãnh đạo mới, Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng muốn kiến tạo một Việt Nam đầy sức sống trong tự do, bình đẳng. Với đường lối lãnh đạo mạnh, Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng muốn cùng nhau xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, đầy mầu sắc và tình dân tộc.

 

Thế kỷ 20 đã nhiều khó khổ và chịu đựng. Thế kỷ 21 phải là thế kỷ của hòa bình, xây dựng và phát triển. Hãy cùng nhau chúng ta chung bước vào cuộc hành trình đầy sôi nổi và trọng đại này.


Vận hội mới:


Chúng ta đã trải qua và hiểu rõ cuộc sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cũng đã khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin là sai lầm. Chúng ta đã nghe cộng sản nói, thấy cộng sản làm. Chúng ta không chấp nhận những tệ nạn và sai lầm đó. Ðây là lúc chúng ta phải có thái độ dứt khoát. Dứt khoát không để bị dối gạt, không để bị lạm dụng nữa. Dứt khoát cùng nhau nhập cuộc vào một vận hội mới hầu đưa đất nước thoát khỏi nạn chuyên chế, nghèo kém và vững tiến vào trào lưu thế giới trong thiên niên kỷ mới để mọi người được tự do, no ấm và có cơ hội tiến thân, thành đạt.

 

Nhiệm vụ:


Chúng ta đã nhận thức đúng đắn thì chúng ta phải hành động thích đáng. Ba nhiệm vụ sau đây, Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng đang từng bước tiến hành:

 

Nhiệm vụ thứ nhất: Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng phải là một chính Ðảng lớn và có thực lực.

 

Nhiệm vụ thứ hai: Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng phải nhanh chóng tiến đến thực hiện chủ trương và dường lối của Ðảng, đưa đất nước ra khỏi cảnh tham ô, nghèo khổ và bất công trong một thời gian nhanh nhất.

 

Nhiệm vụ thứ ba: Ðảng Nhân Dân Hành Ðộng phải liên tục giữ vững là một chính Ðảng có uy tín đối với nhân dân và thế giới.

 

Chúng ta dứt khoá minh định rằng, đó là những nhiệm vụ cần phải được thi hành, phải thi hành trong tinh thần đồng tâm, hợp lực của toàn Ðảng, toàn dân. Bất kể là gánh nặng tới đâu, bất kể là sự hy sinh to lớn nào, chúng ta nhất quyết phải thành đạt.

 

Nếu không phải chính chúng ta, 
thì sẽ là ai?
Nếu không phải ngay thời điểm này, 
thì đến khi nào?
Hãy cùng nhau hành động.