Những Khác Biệt Tiêu Biểu Giữa ÐNDHÐ và ÐCS

 
 

Chủ đề

  ÐẢNG CỘNG SẢN

ÐẢNG NHÂN DÂN HÀNH ÐỘNG

Chính trị

Kinh tế

Pháp luật, Toà án

Thông tin, Báo chí

* Chủ nghiã, gian trá. Ðộc đảng, thù nghịch.

* Quốc doanh là chính.

* Lạc hậu, công cụ của đảng.
* Ðộc quyền.

* Dân chủ, chân chính. Ða đảng, lành mạnh.

* Tư hữu là chính.

* Ðộc lập, công chính.

* Mở rộng.

Chính trị

Kinh tế

Pháp luật, Toà án

Thông tin, Báo chí

* Mị dân. Dấu ếm ngân sách Quốc gia.
* Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN
* Ðảng trị, hình thức.
* Che dấu sự thật của mình, xuyên tạc sự thật của người.

* Thực tiễn, chính đáng. Công bố ngân sách Quốc gia.

* Kinh tế thị trường tự do.

* Pháp trị, công minh, chính trực.

* Trung thực, khách quan.

Chính trị

Kinh tế

Pháp luật, Toà án

Thông tin, Báo chí

* Lạm dụng, Ðảng bám nhà nước.

* Mâu thuẫn, thay đổi bất thường.

* Bảo vệ giới lãnh đạo Cộng sản là chính.

* Tuyên truyền một chiều, đăng tải xuyên tạc.

* Phân minh, Ðảng riêng, nhà nước riêng.

* Ðúng đắn, theo quy luật.

* Bảo vệ cho toàn dân là chính.

* Thông tin đầy đủ, đăng tải khách quan.

Mục đích tối hậu

Giáo dục

Bản chất

* Vì quyền chức, muốn thủ lợi.

* Thiếu chú trọng, hạn chế

* Chống bình đẳng, chống dân chủ.

* Vì nhân dân, muốn phục vụ.

* Chú trọng, cưỡng bách.

* Chống bất công, chống áp bức.

Bình đẳng xã hội

Nhân quyền

Tôn giáo, Tín ngưỡng

* Phân chia giai cấp, phân biệt đối xử.

* Thiếu tôn trọng.

* Kềm hãm.

* Cơ hội đồng đều cho mọi người.

* Tôn trọng.

* Tự do

Ðại diện

Phương cách lãnh đạo

Khẳng định lập trường

* Chủ yếu phục vụ cho quyền lợi của giới lãnh đạo ĐCS.
* Cũ, thủ cựu, độc đoán
* Cố bám víu bằng chiêu bài "XHCN".
* Đại diện cho quyền lợi của nhân dân Việt Nam.
* Mới, thực tiễn, cởi mở.
* Chế độ độc quyền, đảng trị phải
chấm dứt

VẤN ÐỀ  "Nói không đi đôi với làm"

 

Ðã từ lâu, giới lãnh đạo đảng CSVN hô hào, mục tiêu của họ là làm cho "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, (dân chủ,) [1] văn minh". Nhưng, cho tới hôm nay, sau hơn nửa thế kỷ, họ vẫn chưa thực hiện lời hô hào đó. Nếu giới lãnh đạo đảng CSVN thật sự muốn như vậy, họ phải thi hành những điều căn bản sau đây:

 

1. Chấm dứt tình trạng tham ô, lãng phí, bè phái, bao che. Trả lại cho nhân dân tài sản đã chiếm đoạt. Ðể cho nhân dân được an cư lạc nghiệp.

 Ðó là làm cho "dân giàu".

2. Phải tách rời đảng Cộng sản ra khỏi hệ thống nhà nước.

 Ðó là làm cho "nước mạnh".

3. Phải chấp nhận thực trạng xã hội; Phải tôn trọng đối lập chính trị.

 Ðó là để có "xã hội công bằng".

4. Phải phục vụ nhân dân bằng hành động chân chính thay vì bằng lời lẽ lừa mị, bịp bợm, ngang tàn hay hành động tàn ác, gian trá, bất lương.

  Ðó là chứng tỏ con người "văn minh".

_________________________________________________________________
Chú thích: [1] Ðây là câu nói mị dân của ÐCSVN. Cụm từ "dân chủ" mới vừa được thêm vào sau này. Trước đó, chỉ có "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh."


  • Chúng ta muốn Việt Nam phải là một xã hội dân chủ chân chính thay vì là một xã hội chủ nghĩa dối gạt.

  • Ðã đến lúc xã hội cộng sản nghèo khổ phải tránh chỗ cho xã hội dân chủ phú cường.