Đảng Nhân Dân Hành Động > Trang chủ > Ý nghĩa tên Ðảng

ÐẢNG NHÂN DÂN HÀNH ÐỘNG viết tắt là ÐNDHÐ. ÐNDHÐ thành lập tại Sài Gòn,Việt Nam, ngày 18 tháng 1 năm 1991, tên tiếng Anh là PEOPLE'S ACTION PARTY of VIETNAM, viết tắt là PAPVN, thường được giới truyền thông quốc tế gọi tắt là PAP. Sau đây là ý nghĩa tên Ðảng:

 

1. ÐẢNG: Là một tập hợp đại chúng có cùng chính kiến. "Ðảng" là tiếng gọi tắt của cụm từ "đảng chính trị". Ðảng là nơi sinh hoạt chính trị nhằm được phục vụ cho toàn dân, tiến dẫn đất nước theo đường hướng đã hoạch định cho sự phát triển của xã hội về mọi phương diện. Khẩu hiệu của Ðảng sau đây biểu trưng cho từ "Ðảng":

 

"Nhân dân ta là sức mạnh của ta".

 

2. NHÂN DÂN: Nhân là con người, chữ "nhân" còn hàm ý là nhân quyền. Dân là người dân, chữ "dân" còn hàm ý là dân quyền. Hai chữ "nhân dân", ngoài ý nghĩa để gọi đại thể công dân trong một quốc gia bao gồm mọi thành phần xã hội, không phân biệt chính kiến quá khứ, tôn giáo, chủng tộc; không kỳ thị Nam Trung Bắc, giới phái, còn khẳng định hai quyền cơ bản bất khả tước đoạt của người dân đó là nhân quyền và dân quyền. Khẩu hiệu của Ðảng sau đây biểu trưng cho từ "nhân dân":

 

"Nhân dân ta là tương lai của ta".


3. HÀNH ÐỘNG: Là làm, là thể hiện, là thực hiện. Hành động là biến lý thuyết thành hiện thực. Hành động là thúc đẩy những chính sách, những điều luật đã ban hành phải được thực thi. Hành động không có nghĩa là phải bạo động, mà hành động là thực hiện những gì khả thi, phù hợp, thiết thực cho nhân dân, cho đất nước. Hành động là làm đúng những gì đã đề ra, như thực hiện những chủ trương, đường lối của Ðảng. Nói có thể gọi là khởi đầu của một hành động, nhưng phải nói những gì hữu lý, có giá trị, nói những gì có thể làm được và phải làm những gì đã nói cho thật hữu hiệu! Nếu nói mà không làm thì đó chưa phải là một hành động thực sự, và như vậy chẳng đem lại lợi ích gì cả. Và sâu xa hơn nữa, hành động có nghĩa là lúc nào cũng phải có sáng kiến để kiện toàn Ðảng, kiện toàn xã hội, làm cho xã hội sinh động, phú cường. Khẩu hiệu của Ðảng sau đây biểu trưng cho từ "hành động":

 

"Chúng ta phải sử dụng sức mạnh của ta
để bảo đảm một tương lai phồn vinh cho dân tộc ta".